Informacja o ankiecie

Szanowni mieszkańcy Gminy Oleśnica

informujemy, że w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września 2021 r. będzie przeprowadzana inwentaryzacja źródeł ciepła i zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwentaryzacja będzie przeprowadzana przez wyłonioną w przetargu firmę „EkoDialog”, z którą gmina Oleśnica zawarła umowę. Ankieterzy będą wyposażeni w pisemne upoważnienia Wójta. Prosimy o zapoznanie się z ankietami i przygotowanie niezbędnych danych potrzebnych do ich wypełnienia, celem sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji.

Światłowód coraz bliżej

W związku z trwającymi na terenie gminy Oleśnica pracami mającymi na celu wykonanie sieci światłowodowej w ramach projektu „Wrocławski i Wrocław Orange Światłowód” zamieszczamy link do pobrania deklaracji: https://orange.binaries.pl/…/LPsfh/Deklaracja_klienta.pdf Dzięki wypełnieniu i wysłaniu deklaracji nie zostaniemy pominięci w trakcie projektowania przyłączy. Deklaracja powinna być fizycznie wysłana pocztą lub dostarczona do salonu Orange. Mapa pokazująca obecny zasięg sieci pod linkiem: https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/

Narodowy Spis powszechny

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. i będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, a po 4 maja również poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie www.spis.gov.pl

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję i upewnić się, że nasi bliscy seniorzy mają tego świadomość.

Jeśli seniora spisał współmieszkaniec lub senior spisał się sam (np. z czyjąś pomocą przez Internet albo poprzez infolinię spisową), zrealizował tym samym swój obowiązek udziału w spisie. Nikt nie ma prawa do niego zadzwonić w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz:

https://stat.gov.pl/…/pytanie-o-narodowy-spis…/

zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.

Po zgłoszeniu zdarzenia GUS podejmie niezwłocznie odpowiednie kroki do weryfikacji informacji i danych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe. Od 15 marca trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych finansowanych z PROW za 2021 r. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudy, termin ich składania został wydłużony do 17 czerwca. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności, zostanie pomniejszona o 1 proc.Od bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Oznacza to, że do rolników nie będą wysyłane spersonalizowane wnioski papierowe. Nie będzie także możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami sobie nie poradzą z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR. W placówkach Agencji przygotowano specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem w kwestiach technicznych będą służyć eksperci.Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 zaleca się, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić biura powiatowe ARiMR, umówili się telefonicznie na konkretny termin i nie zwlekali ze złożeniem dokumentów do ostatniej chwili. Pozwoli to uniknąć kolejek i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników Agencji. Ponadto, wniosek złożony bez zbędnej zwłoki oznacza szybciej wypłacone pieniądze na konto rolnika”.

strategia rozwoju gminy – konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE – STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLEŚNICA NA LATA 2021-2030. Gmina Oleśnica finalizuje prace nad Strategią Rozwoju na lata 2021-2030. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i wypełnienie ankiet na etapie prac nad dokumentem. Przed nami konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii, które potrwają od 22 kwietnia do 26 maja bieżącego roku. W dokumencie wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy Oleśnica w ciągu najbliższych lat, a celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących w/w projektu, dzięki czemu można będzie do niego wprowadzić ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zachęcamy do składania ich za pomocą dedykowanego formularza, który po wypełnieniu można dostarczyć do Urzędu w formie tradycyjnej bądź elektronicznej:- formularz uwag pisemny – dostępny w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta (wejście B Urzędu). Należy go (po zeskanowaniu) przesłać na adres mailowy: rafal.zahorski@olesnica.wroc.pl lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica albo złożyć w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta (wejście B Urzędu) z dopiskiem „Strategia Rozwoju Gminy – konsultacje społeczne”,- formularz uwag on-line – udostępniony na stronie internetowej i BIP Gminy Oleśnica.Formularze wraz z elektroniczną wersją Projektu Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 dostępne są pod linkami:http://www.olesnica.wroc.pl/news.php?tp=3&nid=3621&m=phttp://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=941Zachęcamy jednocześnie do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącego projektu Strategii, które odbędzie się 12 maja w godzinach 15’00-17’00 w Sali nr 18 Urzędu Gminy Oleśnica. Dyżur konsultacyjny zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Uczestnicy spotkania proszeni są o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki. W sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, np. wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość zmiany formy dyżuru konsultacyjnego na formę zdalną (online).Projekt Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 dostępny będzie w okresie konsultacji również w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta (wejście B Urzędu) w godzinach pracy Urzędu Gminy Oleśnica.Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

informacja o działalności Świetlic

Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.:
prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice – jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Od dnia 29 maja 2021 r.:
prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice – jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków