Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy uiszczać na indywidualny numer konta bankowego, w wysokościach i w terminach wskazanych w zawiadomieniu o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostało do wszystkich mieszkańców doręczone w roku 2020.Miesięczna wysokość opłaty, która została wskazana w/w zawiadomieniu obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/142/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 1190) od dnia 1 marca 2020 r. obowiązują następujące stawki:1) 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej – jeżeli liczba mieszkańców w lokalu mieszkalnym lub danej nieruchomości wynosi od jednej do czterech osób,2) 21,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej – jeżeli liczba mieszkańców w lokalu mieszkalnym lub danej nieruchomości wynosi pięć i więcej osób. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami została umieszczona na stronie internetowej urzędu:http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?p=document…

Apel o racjonalne gospodarowanie wodą

Szanowni Mieszkańcy Gminy Oleśnica,od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego, a tym samym okresu nawadniania i oprysków upraw, odnotowujemy ogromny wzrost zużycia wody (nawet do 300 %). Przed nami dodatkowo zapowiadana fala upałów. Dlatego bardzo prosimy o racjonalne wykorzystywanie wody, przede wszystkim do celów bytowych oraz powstrzymania się w najbliższym czasie od podlewania trawników, ogródków czy też napełniania przydomowych basenów. Ograniczenie zużycia wody pitnej zapewni utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej. Liczymy na zrozumienie mieszkańców i właściwe podejście do apelu, co pozwoli na uniknięcie okresowego wstrzymania dostawy wody.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku (budynki i lokale mieszkalne/niemieszkalne), w którym znajduje się źródło ciepła i spalania, będzie miał obowiązek złożenia deklaracji.W systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.Sposób składania deklaracji:- w formie elektronicznej, przez stronę:https://zone.gunb.gov.pl/– w wersji papierowej (osobiście w urzędzie lub wysyłając na adres urzędu).Terminy składania deklaracji:- 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,- 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.Deklaracje dostępne są na stronach internetowych urzędu, pod adresem:- dla budynków mieszkalnych http://www.olesnica.wroc.pl/druki.php?id=314– dla budynków niemieszkalnych http://www.olesnica.wroc.pl/druki.php?id=315Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa powyżej, wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków ( t.j. Dz. Urz. z 2021 poz. 554).